Umowne ustroje majątkowe – rozdzielność majątkowa

1 grudnia 2022
Udostępnij:

Małżonkowie mogą przez umowę majątkową, czyli umowę zawartą w formie aktu notarialnego rozszerzyć lub ograniczyć wspólność ustawową, ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.


W przypadku ustanowienia ustroju rozdzielności małżeńskiej powstają tylko dwie masy majątkowe, mianowicie majątek osobisty męża oraz majątek osobisty żony, którym każdy z małżonków zarządza samodzielnie. Zawarcie umowy wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej nie wyłącza możliwości wspólnego nabywania przez małżonków przedmiotów majątkowych. Jeżeli nabyte zostaną rzeczy, staną się one przedmiotem współwłasności i do majątku osobistego każdego z małżonków wejdzie udział we współwłasności, jeżeli prawa, to sytuację prawną małżonków będą regulować przepisy o wielości wierzycieli.


W celu umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej niezbędna jest jedynie zgoda małżonków oraz zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Jeżeli zostanie ona zawarta przed zawarciem małżeństwa, wówczas nie dojdzie do powstania majątku wspólnego małżonków. Z kolei, jeśli zawarcie jej nastąpi w trakcie trwania małżeństwa, to majątek wspólny małżonków zostanie przekształcony we współwłasność, w której udziały wejdą do majątków osobistych lub ulegnie podziałowi między małżonków. W umowie majątkowej możliwe jest także ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz dokonanie rozliczeń nakładów. Należy pamiętać, że umowa małżeństwa wprowadzająca rozdzielność majątkową będzie skuteczna względem masy upadłości, jeżeli została zawarta co najmniej na dwa lata przed ogłoszeniem upadłości jednego z małżonków.


Rozdzielność majątkowa może zostać wprowadzona również przymusowo na podstawie orzeczenia sądu, z mocy prawa, gdy jeden z małżonków zostanie ubezwłasnowolniony lub ogłoszono jego upadłość oraz w razie orzeczenia separacji.


Jeżeli małżonkowie nie są w stanie się porozumieć, to z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ważne powody ustalane są w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, jednak może to być trwonienie majątku przez jednego z małżonków lub rażąca niegospodarność.


Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków jest ustrojem podobnym do ustroju rozdzielności majątkowej, dopiero jego ustanie, prowadzi do podziału dorobku. Zgodnie z art.513 § 1 KRO dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej. Dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia i ma on charakter bezwzględnie obowiązujący. Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków, a w razie braku porozumienia między stronami co do sposobu lub wysokości wyrównania, rozstrzyga sąd.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów,  adwokat Warszawa, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa,  adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, rozwód, ustrój majątkowy, umowne ustroje majątkowe, rozdzielność małżeńska, majątek, majątek osobisty, prawo cywilne, prawo majątkowe, prawo rodzinne, separacja, wspólny majątek, rozdzielność majątkowa, adwokaci od rozwodów, rozwód Warszawa, sprawa rozwodowa, alimenty,

Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej