Sprawy karne gospodarcze i skarbowe

Dział prawa karnego gospodarczego jest odpowiedzią na pojawiające się zapotrzebowanie rynkowe w dobie rozwoju rynków finansowych i postępującego procesu globalizacji. Zagadnienia z tego nowego obszaru prawa dotyczą coraz większej ilości osób, dotykając podmioty od strony oskarżenia, jak również pokrzywdzenia. 

Specyfika przestępstw i wykroczeń rynku kapitałowego jest najbardziej złożona ze wszystkich rodzajów przestępstw gospodarczych i obrona w tym zakresie wymaga od adwokata doświadczenia i znajomości nie tylko zagadnień z zakresu prawa karnego gospodarczego, ale też ekonomii i finansów – te właśnie umiejętności łączą eksperci naszej Kancelarii w Dziale prawa karnego gospodarczego.

W ramach działu podejmujemy się obrony interesów naszych Klientów w zakresie przestępstw stypizowanych w ustawach kodeksowych i pozakodeksowych, a w szczególności:

 • Oszustw finansowych i kapitałowych (art. 297 k., art. 311 k.k., art. 286 k.k.);
 • Zarzutów związanych z działaniem na szkodę spółek, instytucji finansowych i wszelkich innych podmiotów rynku kapitałowego (art. 296 k.k.);
 • Prania brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.);
 • Fałszerstw intelektualnych i materialnych oraz łapownictwa menadżerskiego (art. 270 k.k., art. 271 k.k., art. 296a k.k.);
 • Fałszowania pieniędzy (art. 310 k.k.);
 • Bezprawnego prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi (art. 178 OIFU);
 • Sprzeniewierzenia się tajemnicy zawodowej w obrocie instrumentami finansowymi (art. 179 OIFU);
 • Ujawnienia informacji poufnej w obrocie instrumentami finansowymi (art. 180 OIFU);
 • Wykorzystania informacji poufnej w obrocie instrumentami finansowymi (art. 181 OIFU);
 • Bezprawnego udzielania rekomendacji dotyczącej informacji poufnej w obrocie instrumentami finansowymi (art. 182 OIFU);
 • Manipulacji instrumentem finansowym (art. 183 OIFU);
 • Uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzania czynności kontrolnych, lub naruszenia obowiązków w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności maklerskiej (art. 184 OIFU);
 • Bezprawnego dokonywania oferty publicznej (art. 99 OPU);
 • Bezprawnej oferty publicznej papierów wartościowych emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego (art. 99a OPU);
 • Podania fałszywych danych w prospekcie emisyjnym lub innych dokumentach informacyjnych (art. 100 OPU);
 • podania fałszywych danych w związku z opóźnieniem przekazania informacji poufnej (art. 101 OPU);
 • Utrudniania albo uniemożliwiania przeprowadzania czynności przez KNF (art. 102 OPU)
 • Nieprzekazania aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego (art. 103 OPU);
 • Nieudostępnienia do publicznej wiadomości aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego (art. 104 OPU);
 • Bezprawnego prowadzenia działalności lokacyjnej (art. 287 FIU);
 • Podania fałszywych danych w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu albo w warunkach emisji (art. 288 FIU);
 • Podania fałszywych kluczowych informacji dla inwestorów (art. 288a FIU);
 • Sprzeniewierzenia się tajemnicy zawodowej (art. 289 FIU);
 • Naruszenia warunków zbywania tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych lub funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA (art. 290 FIU);
 • Naruszenia warunków zbywania tytułów uczestnictwa funduszy Inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA (art. 291 FIU);
 • Bezprawnego tworzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziałów spółek zarządzających (art. 292 FIU);
 • Bezprawnego tworzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziałów spółek zarządzających funduszami inwestycyjnymi w państwach OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA (art. 294 FIU):
 • Bezprawnego wykonywania działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych (art. 295 FIU);
 • Przestępstwo bezprawnego używania określeń „fundusz inwestycyjny”, „fio”, „sfio”, „fiz”, „towarzystwo funduszy inwestycyjnych” oraz „tfi” (art. 296 FIU);
 • Nieprzekazania kopii dokumentów lub innych nośników informacji albo nieudzielania informacji, lub wyjaśnień (art. 298 FIU);
 • Niearchiwizowania lub nieprzechowywania dokumentów, lub innych Nośników informacji związanych z prowadzeniem działalności towarzystwa, lub funduszu inwestycyjnego (art. 299 FIU);
 • Bezprawnego tworzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziałów spółek zarządzających funduszami inwestycyjnymi w państwach OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA (art. 294 FIU);
 • Bezprawnego wykonywania działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych (art. 295 FIU);
 • Niedopełnienia obowiązku dokonania blokady rachunku (art. 45 NRKU);
 • Udaremniania lub utrudniania przeprowadzania czynności w postępowaniu kontrolnym, administracyjnym lub wyjaśniającym.

Niemal w analogicznym zakresie reprezentujemy w drodze postępowania karnego prawa podmiotów pokrzywdzonych przestępstwem.

Reasumując, należy zauważyć, że obowiązujący i nowy system norm karnych typizujących przestępstwa i wykroczenia rynku kapitałowego jest odpowiedzią regulatora na nowoczesny model obrotu gospodarczego. Jest on na tyle złożony, że obrona swoich praw i interesów wymaga od podmiotów tego rynku w obszarze prawnokarnym najwyższych możliwych kwalifikacji i interdyscyplinarnego doświadczenia obejmującego swym zakresem prawo karne finanse, instrumenty finansowe i mechanizmy rynku kapitałowego. W razie konfliktu z tymi normami tylko odpowiednia i wczesna reakcja może uchronić przed opłakanymi skutkami zderzenia z państwową machiną wymiaru sprawiedliwości.

Nasz Adwokat Warszawa i Adwokat Częstochowa w Kancelarii Prawnej specjalizują się również w sprawach po zapadnięciu wyroku (tzw. postępowania karne wykonawcze).

Artykuły powiązane

20 listopada 2023

Oszustwo na Policjanta

Żyjemy w erze cyfrowej, gdzie technologia i łatwy dostęp do informacji sprawiają, że stajemy się bardziej podatni na różnego rodzaju oszustwa. Jednym z coraz częstszych rodz...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej