Zwrot kosztów w kredytach konsumenckich – darmowa weryfikacja umowy kredytowej

21 lipca 2023
Udostępnij:

Zawarłeś umowę o kredyt konsumencki? Wyślij ją do nas mailem na adres umowy@lewciomarciniak.pl, a prawnicy Kancelarii za darmo przeanalizują, czy należy Ci się zwrot kosztów kredytu m.in. zapłaconych odsetek i prowizji. Możesz uzyskać nawet do 50% tego, co dotychczas zapłaciłeś.   

Dlaczego możesz uzyskać zwrot nawet 50% kosztów kredytu?

Sankcja kredytu darmowego to kluczowy instrument ochrony konsumentów, który gwarantuje pełną i rzetelną informację na temat umowy kredytowej. W momencie zawierania umowy z bankiem kredytodawcy muszą spełnić szereg wymogów wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim. Praktyka pokazuje jednak, że nader często umowy kredytowe mają istotne nieprawidłowości, które umożliwiają kredytobiorcom zwrot kosztów kredytu. Tutaj możliwy jest:

 • zwrot prowizji bankowej,
 • zwrot opłaty przygotowawczej,
 • zwrot odsetek od kredytu,
 • zwrot pozostałych kosztów kredytu.

A teraz trochę szczegółów o zwrotach kosztów kredytu

Wiele umów kredytowych nie spełnia wymogów artykułu 30 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, gdyż nie zawiera niezbędnych elementów w swojej treści lub nie przekazuje ich w sposób dostatecznie zrozumiały dla konsumenta.

W przypadku stwierdzenia braku wymaganych elementów w dokumencie umowy, kredytodawcy narażają się na sankcje o charakterze cywilnoprawnym, publicznoprawnym i karnym.

Sankcja ta dotyczy różnych aspektów umowy o kredyt konsumencki, obejmując:

 • Formę umowy o kredyt konsumencki (art. 29 ust. 1 ww. ustawy);
 • Elementy treści dokumentu umowy o kredyt konsumencki, takie jak: warunki płatności, oprocentowanie, koszty dodatkowe itp. (art. 30 ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17 ww. ustawy);
 • Treść dokumentu umowy o kredyt wiązany lub kredyt w formie odroczonej płatności (art. 31 ww. ustawy);
 • Treść dokumentu umowy o kredyt w rachunku konsumenta, jeśli kredyt ten ma być spłacony na żądanie lub w terminie do trzech miesięcy (art. 32 ww. ustawy);
 • Treść dokumentu umowy o kredyt, która spełnia przesłanki określone w art. 4 ust. 2 pkt 5 (art. 33 ww. ustawy);

Ponadto, sankcja kredytu darmowego może wynikać z naruszenia ustalonych przepisów dotyczących:

 • Wysokości opłat pobieranych od konsumenta w przypadku opóźnienia w spłacie kredytu (art. 33a ww. ustawy).
 • Wysokości poza odsetkowych kosztów kredytu (art. 36a–36 ww. ustawy).

Wykonywanie uprawnienia do kredytu darmowego: Jak to zrobić?

Wykonywanie uprawnienia do skorzystania z sankcji kredytu darmowego dla konsumentów wiąże się ze złożeniem odpowiedniego oświadczenia woli przez kredytobiorcę.


Oznacza to, aby oświadczenie było skuteczne, musi dotrzeć do kredytodawcy w sposób, który pozwoli mu zapoznać się z jego treścią. Najlepiej jest złożyć odpowiednio przygotowane oświadczenie na piśmie ze wskazaniem przesłanek materializujących sankcję kredytu darmowego. W przypadku, gdy oświadczenie nie zostało złożone na piśmie, wciąż jest ono ważne, chociaż fakt jego złożenia może być trudniejszy do udowodnienia w ewentualnym postępowaniu sądowym. Możliwe, że bank nie będzie chciał zwrócić Ci pieniędzy, dlatego też drugim krokiem – w razie potrzeby – jest pozwanie banku o zapłatę i egzekucja środków pieniężnych. W tym ostatnim przypadku brak jest w zasadzie jakichkolwiek ryzyk, ponieważ  banki jako instytucje finansowe są na tyle wypłacalne, że z pewnością – w przypadku zasądzenia roszczenia – wystarczy im środków na wypłatę Twoich pieniędzy. 

Podsumowanie

Sankcja kredytu darmowego to ważne narzędzie w polskim prawie konsumenckim, mające na celu ochronę praw kredytobiorców. Jej głównym celem jest zapewnienie przejrzystych warunków kredytowych oraz umożliwienie efektywnego dochodzenia praw przez konsumentów w przypadku naruszenia obowiązków ze strony kredytodawców.

Jeżeli zawarłeś umowę o kredyt konsumencki, proponujemy Ci skorzystanie z naszej bezpłatnej usługi analizy. W tym celu musisz jedynie przesłać umowę mailem na adres: umowy@lewciomarciniak.pl. Nasi prawnicy dokładnie przeanalizują twoją umowę i sprawdzą, czy przysługuje Ci prawo do zwrotu kosztów kredytu, w tym uwzględniając zapłacone odsetki i prowizje. Nasza oferta umożliwia nawet odzyskanie do 50% kwoty, którą dotychczas uregulowałeś. 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)
 
Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej