Rozwiązanie i likwidacja fundacji rodzinnej

19 czerwca 2023
Udostępnij:

Fundacje rodzinne są instytucjami prawno-finansowymi, które działają na rzecz beneficjentów zgodnie z określonym celem statutowym. Jednakże istnieją sytuacje, w których fundacja rodzinna musi zostać rozwiązana i poddana procesowi likwidacji. Przyczyny rozwiązania fundacji rodzinnej są uregulowane w przepisach prawa i mają na celu ochronę interesów beneficjentów oraz zapewnienie prawidłowego zakończenia działalności fundacji.

Jeżeli jesteś zainteresowany poradą prawną z zakresu fundacji rodzinnej, skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Ustawowe przyczyny rozwiązania fundacji rodzinnej

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326 z późn. Zm.), jeśli fundacja rodzinna nie zostanie zgłoszona do rejestru fundacji rodzinnych w ciągu sześciu miesięcy od sporządzenia aktu założycielskiego lub ogłoszenia testamentu, lub jeśli sąd rejestrowy odmówi rejestracji, fundacja rodzinna ulega rozwiązaniu.

Co więcej, przyczyny rozwiązania fundacji rodzinnej, zgodnie z art. 87 wskazanej wyżej ustawy, mogą obejmować następujące okoliczności:

a) Zakończenie okresu, na jaki fundacja rodzinna została powołana, realizacja celu fundacji, niemożność dalszej realizacji celu lub nadmierne trudności związane z jego realizacją, których usunięcie wymagałoby niewspółmiernie wysokich kosztów;
b) Zarządzanie fundacją w sposób oczywiście sprzeczny z jej celem lub interesami beneficjentów. Istnienie innych ważnych powodów, które czynią kontynuację działalności fundacji rodzinnej niecelową;
c) Zakończenie postępowania upadłościowego fundacji rodzinnej, która prowadziła działalność gospodarczą;
d) Wystąpienie innych okoliczności przewidzianych w art. 105 ustawy o fundacji rodzinnej.

Rozwiązanie fundacji rodzinnej: Sposoby i wymogi zgodnie z Ustawą o fundacji rodzinnej

Zgodnie z art. 89 ustawy o fundacji rodzinnej, istnieje kilka sposobów rozwiązania fundacji rodzinnej. Oto podsumowanie tych możliwości:

1. Decyzja zarządu: Fundacja rodzinna może zostać rozwiązana na podstawie uchwały zarządu. Ta decyzja musi być podjęta zgodnie z przepisami statutu fundacji.
2. Uchwała zgromadzenia beneficjentów: Rozwiązanie fundacji rodzinnej może również nastąpić na podstawie jednomyślnej uchwały zgromadzenia beneficjentów. W takim przypadku wszyscy beneficjenci muszą wyrazić zgodę na rozwiązanie fundacji.
3. Orzeczenie sądu rejestrowego: Sąd rejestrowy może rozwiązać fundację rodzinną na wniosek beneficjenta lub z własnej inicjatywy po przeprowadzeniu rozprawy.

Nadto, w przypadku konieczności uzyskania zgody beneficjentów na rozwiązanie fundacji rodzinnej, jeśli wśród beneficjentów jest osoba małoletnia, wymagane jest uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego na zgodę małoletniego beneficjenta.

Ważne! Przy rozwiązaniu fundacji rodzinnej należy przestrzegać postanowień ustawy oraz postanowień statutu fundacji.

Proces likwidacji fundacji rodzinnej

Proces likwidacji fundacji rodzinnej rozpoczyna się po jej rozwiązaniu. Likwidacja zatem polega na uregulowaniu wierzytelności beneficjentów i osób trzecich oraz rozwiązaniu kwestii związanych z majątkiem fundacji. W tym procesie pełni rolę likwidator, który może być wyznaczony przez zarząd bądź sąd rejestrowy na wniosek beneficjenta lub z urzędu.

Ważne! Rozwiązanie fundacji rodzinnej następuje po zakończeniu likwidacji, w momencie wykreślenia jej z rejestru fundacji rodzinnych.

Procedura likwidacji fundacji rodzinnej w organizacji

Procedura likwidacji fundacji rodzinnej w organizacji jest podobna do likwidacji zwykłej fundacji rodzinnej. Likwidacja rozpoczyna się po uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwiązaniu fundacji rodzinnej przez sąd rejestrowy lub po podjęciu uchwały o rozwiązaniu przez zarząd, lub zgromadzenie beneficjentów.

Likwidatorzy w procesie likwidacji fundacji rodzinnej: Rola, zadania i obowiązki

W czasie likwidacji fundacja rodzinna zachowuje swoją osobowość prawną, jednak działa pod nazwą "fundacja rodzinna w likwidacji". Likwidatorem fundacji rodzinnej może być członek zarządu lub osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy, w tym zakresie może być również wyznaczony więcej niż jeden likwidator. Otwarcie likwidacji i wszelkie zmiany dotyczące likwidatorów muszą być zgłoszone do sądu rejestrowego. Likwidatorzy mają uprawnienia i obowiązki podobne do członków zarządu, a sposób ich reprezentacji fundacji w okresie likwidacji jest określany w statucie, uchwale zgromadzenia beneficjentów lub orzeczeniu sądu rejestrowego.

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Likwidatorzy ogłaszają jednokrotnie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym otwarcie likwidacji fundacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w ciągu jednego miesiąca od daty ogłoszenia. Sporządzają również bilans otwarcia likwidacji oraz coroczne sprawozdania z działalności i finansowe, które są przedstawiane zgromadzeniu beneficjentów. W czasie likwidacji likwidatorzy mają obowiązek dokończyć bieżące sprawy fundacji.

Ochronna danych osobowych w procesie likwidacji fundacji rodzinnej

W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach działalności fundacji rodzinnej zarząd lub likwidator będą odpowiedzialni za niezwłoczne usunięcie tych danych po rozwiązaniu fundacji. Jest to zgodne z zasadą ograniczenia przechowywania danych, zgodnie z RODO, która nakłada obowiązek przechowywania danych osobowych jedynie przez niezbędny czas w celach, dla których były przetwarzane.

Podsumowanie

Rozwiązanie i likwidacja fundacji rodzinnej są uregulowane przepisami prawa w celu ochrony interesów beneficjentów i zapewnienia prawidłowego zakończenia działalności fundacji. Przyczyny rozwiązania fundacji mogą obejmować m.in. zakończenie okresu, na jaki została powołana, niemożność realizacji celu lub zarządzanie sprzeczne z celem, lub interesami beneficjentów. Fundacja może być rozwiązana poprzez decyzję zarządu, uchwałę zgromadzenia beneficjentów lub orzeczenie sądu rejestrowego. Po rozwiązaniu fundacji rozpoczyna się proces likwidacji, który polega na uregulowaniu wierzytelności beneficjentów i osób trzecich oraz rozwiązaniu kwestii majątkowych. Likwidatorem może być członek zarządu lub osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy, a likwidacja jest ogłaszana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Likwidatorzy mają obowiązek dokończenia bieżących spraw fundacji i usunięcia danych osobowych po rozwiązaniu fundacji zgodnie z przepisami ochronie danych osobowych.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)
 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Wilanów, Kancelaria Ursynów, Kancelaria Śródmieście, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawa, Fundacja rodzinna, rejestracja fundacji rodzinnej, biznes rodzinny, firma rodzinna, czym jest fundacja rodzinna, powstanie fundacji rodzinnej, skarbiec rodzinny, odpowiedzialność karna, fundator, fundacja rodzinna kancelaria, fundacja rodzinna adwokat, fundacja rodzinna prawo, rozwiązanie fundacji rodzinnej, jak zlikwidować fundację rodzinną, likwidacja fundacji rodzinnej, zarząd fundacji, zarządzanie majątkiem, 

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej