Audyt w fundacjach rodzinnych: Ochrona majątku i praw beneficjentów poprzez niezależną ocenę działań

9 czerwca 2023
Udostępnij:

Odpowiednie zarządzanie majątkiem fundacji rodzinnej jest niezwykle istotne dla zapewnienia ochrony jej majątku i przestrzegania praw beneficjentów. W tym kontekście poddanie działalności fundacji ocenie zewnętrznej staje się niezbędnym narzędziem. W celu weryfikacji prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem działalności, celami oraz dokumentami fundacji, przewiduje się obowiązek przeprowadzania audytu.

Wprowadzenie audytu jako narzędzia zapewniającego ochronę majątku i praw beneficjentów fundacji rodzinnych

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326 z późn. zm.) - fundacje rodzinne powinny poddawać się regularnym audytom, które powinny być przeprowadzane co najmniej raz na cztery lata. Jeżeli sprawozdanie finansowe fundacji rodzinnej jest badane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, audyt powinien być przeprowadzany corocznie, równocześnie z badaniem sprawozdania. Taka cykliczna i niezależna ocena działań ma na celu zapewnienie optymalnej ochrony majątku fundacji i zabezpieczenie praw beneficjentów.

Zasady wyboru audytorów i kwalifikacje osób przeprowadzających audyt w fundacjach rodzinnych.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, projektodawca uwzględnia fakt, że beneficjenci nie zawsze są zaangażowani w bieżącą działalność fundacji rodzinnej, dlatego konieczne jest zapewnienie kontroli nad aspektami finansowymi, celowością i zgodnością z prawem podejmowanych działań. Zgromadzenie beneficjentów ma zatem prawo wyboru firmy audytorskiej lub powołania zespołu audytorów. Zespół audytorów może składać się z biegłych rewidentów, doradców podatkowych, adwokatów lub radców prawnych. Ponieważ audyt nie dotyczy tylko kontroli finansowej fundacji rodzinnej, istnieje możliwość zaangażowania innych osób niż biegli rewidenci.

Wymogi i ograniczenia dotyczące osób przeprowadzających audyt w fundacjach rodzinnych.

Osoby przeprowadzające audyt muszą spełniać określone warunki, takie jak niezależność od fundacji rodzinnej, brak udziału w podejmowaniu decyzji oraz nieświadczenie usług rewizji finansowej lub doradztwa dla fundacji rodzinnej. Na przykład nie mogą pełnić funkcji członka organu fundacji, być pracownikami ani współpracownikami powiązanych spółek. Przepisy nie wymagają, aby badanie sprawozdania finansowego i audyt były przeprowadzane przez tę samą firmę audytorską. Decyzję w tej sprawie podejmuje zgromadzenie beneficjentów.

Przekazywanie raportu z audytu i działania naprawcze w przypadku wykrycia nieprawidłowości i zagrożeń w fundacji rodzinnej

Firma audytorska lub zespół audytorów mają prawo żądać od zarządu fundacji rodzinnej dokumentów, w tym aktualnej listy beneficjentów. Po przeprowadzeniu audytu sporządzany jest raport, który przekazywany jest zarządowi. Zarząd przedstawia ten raport radzie nadzorczej, a jeśli nie ma takowej, zgromadzeniu beneficjentów na najbliższym posiedzeniu. Dzięki temu można podjąć działania naprawcze w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub zagrożeń dla majątku fundacji rodzinnej.

Podsumowanie

Wprowadzenie audytu jako narzędzia oceny i kontroli działań w fundacjach rodzinnych jest istotne dla zapewnienia optymalnej ochrony majątku i praw beneficjentów. Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej, fundacje są zobowiązane do regularnych audytów, przeprowadzanych co najmniej raz na cztery lata. Jeśli sprawozdanie finansowe fundacji jest badane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, audyt powinien być przeprowadzany corocznie. Beneficjenci mają prawo wyboru firmy audytorskiej lub zespołu audytorów, którzy spełniają określone warunki niezależności i nieświadczenia innych usług dla fundacji. Audytorzy mają prawo żądać dokumentów od zarządu fundacji, a po przeprowadzeniu audytu sporządzany jest raport, który jest przekazywany zarządowi oraz organowi nadzorczemu. Raport ten umożliwia podejmowanie działań naprawczych w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń dla majątku fundacji rodzinnej.

Dzięki audytowi fundacje rodzinne mogą skutecznie zarządzać swoim majątkiem i zapewnić zgodność z prawem oraz zainteresować beneficjentów w sprawy finansowe i celowość działań fundacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji w sprawie audytu w fundacji rodzinnej, zaleca się skontaktowanie z prawnikiem.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)
 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Wilanów, Kancelaria Ursynów, Kancelaria Śródmieście, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawa, Fundacja rodzinna, rejestracja fundacji rodzinnej, biznes rodzinny, firma rodzinna, czym jest fundacja rodzinna, powstanie fundacji rodzinnej, skarbiec rodzinny, odpowiedzialność karna, fundator, fundacja rodzinna kancelaria, fundacja rodzinna adwokat, fundacja rodzinna prawo, audytyt fundacji rodzinnej, audyt, zarządzanie majątkiem,

Apl. adw. Adrian Waligóra

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej