Sprawy karne

„Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary obowiązującej w czasie jego popełniania”.

„Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany”.

Doskonale znamy wszystkie te zasady odpowiedzialności karnej, dlatego bronimy w procesach karnych każdego przed groźbą każdej kary, w każdym czasie i każdych okolicznościach. Przez lata zdobywaliśmy doświadczenie broniąc we wszystkich trybach postępowania karnego, począwszy od spraw z kodeksu wykroczeń przez kodeks karny, karny skarbowy, prania brudnych pieniędzy i zwalczania terroryzmu aż po ustawy karne pozakodeksowe, w tym na etapie przygotowawczym, postępowania sądowego, odwoławczym i wykonawczym. Występowaliśmy na rozprawach przed wszystkimi typami sądów, wliczając w to rozprawy przed Sądem Najwyższym.

Sprawy karne

Broniliśmy w sprawach o zabójstwa, bójki i pobicia, wypadki komunikacyjne, kradzieże i rozboje, oszustwa, przekraczanie uprawnień, działania na szkodę spółek i wierzycieli oraz wielu innych.

Doskonale radzimy sobie również w roli oskarżycieli reprezentując w charakterze oskarżycieli prywatnych, subsydiarnych czy pełnomocników pokrzywdzonych. Dochodzimy praw pokrzywdzonych i przedsiębiorców żądając naprawienia wyrządzonej szkody w postępowaniu karnym gospodarczym.

Ale to nie wszystko, bo doświadczenie nauczyło nas, że prawo karne jest jak gra w szachy, w której żeby wygrać należy znać ruchy swojego przeciwnika zanim jeszcze je wykona – na takich szachach znamy się doskonale.