Obrona w sprawach karnych gospodarczych

Dział prawa karnego gospodarczego jest odpowiedzią na pojawiające się zapotrzebowanie rynkowe w dobie rozwoju rynków finansowych i postępującego procesu globalizacji. Zagadnienia z tego nowego obszaru prawa dotyczą coraz większej ilości osób, dotykając podmioty od strony oskarżenia jak również pokrzywdzenia. 

Specyfika przestępstw i wykroczeń rynku kapitałowego jest najbardziej złożona ze wszystkich rodzajów przestępstw gospodarczych i obrona w tym zakresie wymaga od adwokata doświadczenia i znajomości nie tylko zagadnień z zakresu prawa karnego gospodarczego ale też ekonomii i finansów – te właśnie umiejętności łączą eksperci naszej Kancelarii w Dziale prawa karnego gospodarczego.

W ramach działu podejmujemy się obrony interesów naszych Klientów w zakresie przestępstw stypizowanych w ustawach kodeksowych i pozakodeksowych, a w szczególności;

 • Oszustw finansowych i kapitałowych (art. 297 k., art. 311 k.k., art. 286 k.k.);
 • Zarzutów związanych z działaniem na szkodę spółek, instytucji finansowych i wszelkich innych podmiotów rynku kapitałowego (art. 296 k.k.);
 • Prania brudnych pieniędzy (art. 299 k.k.);
 • Fałszerstw intelektualnych i materialnych oraz łapownictwa menadżerskiego (art. 270 k.k., art. 271 k.k., art. 296a k.k.);
 • Fałszowania pieniędzy (art. 310 k.k.);
 • bezprawnego prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi (art. 178 OIFU);
 • sprzeniewierzenia się tajemnicy zawodowej w obrocie instrumentami finansowymi (art. 179 OIFU);
 • ujawnienia informacji poufnej w obrocie instrumentami finansowymi (art. 180 OIFU)
 • wykorzystania informacji poufnej w obrocie instrumentami finansowymi (art. 181 OIFU);
 • bezprawnego udzielania rekomendacji dotyczącej informacji poufnej w obrocie instrumentami finansowymi (art. 182 OIFU);
 • manipulacji instrumentem finansowym (art. 183 OIFU);
 • uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzania czynności kontrolnych lub naruszenia obowiązków w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności maklerskiej (art. 184 OIFU);
 • bezprawnego dokonywania oferty publicznej (art. 99 OPU);
 • bezprawnej oferty publicznej papierów wartościowych emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego (art. 99a OPU);
 • podania fałszywych danych w prospekcie emisyjnym lub innych dokumentach informacyjnych (art. 100 OPU);
 • podania fałszywych danych w związku z opóźnieniem przekazania informacji poufnej (art. 101 OPU);
 • utrudniania albo uniemożliwiania przeprowadzania czynności przez KNF (art. 102 OPU)
 • nieprzekazania aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego (art. 103 OPU);
 • nieudostępnienia do publicznej wiadomości aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego (art. 104 OPU);
 • bezprawnego prowadzenia działalności lokacyjnej (art. 287 FIU);
 • podania fałszywych danych w prospekcie informacyjnym, skrócie prospektu albo w warunkach emisji (art. 288 FIU);
 • podania fałszywych kluczowych informacji dla inwestorów (art. 288a FIU);
 • sprzeniewierzenia się tajemnicy zawodowej (art. 289 FIU);
 • naruszenia warunków zbywania tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych lub funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA (art. 290 FIU);
 • naruszenia warunków zbywania tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA (art. 291 FIU);
 • bezprawnego tworzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziałów spółek zarządzających (art. 292 FIU);
 • bezprawnego tworzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziałów spółek zarządzających funduszami inwestycyjnymi w państwach OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA (art. 294 FIU):
 • bezprawnego wykonywania działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych (art. 295 FIU);
 • Przestępstwo bezprawnego używania określeń „fundusz inwestycyjny”, „fio”, „sfio”, „fiz”, „towarzystwo funduszy inwestycyjnych” oraz „tfi” (art. 296 FIU);
 • nieprzekazania kopii dokumentów lub innych nośników informacji albo nieudzielania informacji lub wyjaśnień (art. 298 FIU);
 • niearchiwizowania lub nieprzechowywania dokumentów lub innych nośników informacji związanych z prowadzeniem działalności towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego (art. 299 FIU);
 • bezprawnego tworzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziałów spółek zarządzających funduszami inwestycyjnymi w państwach OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA (art. 294 FIU);
 • bezprawnego wykonywania działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych (art. 295 FIU);
 • niedopełnienia obowiązku dokonania blokady rachunku (art. 45 NRKU);
 • udaremniania lub utrudniania przeprowadzania czynności w postępowaniu kontrolnym, administracyjnym lub wyjaśniającym.

Niemal w analogicznym zakresie reprezentujemy w drodze postępowania karnego prawa podmiotów pokrzywdzonych przestępstwem.

Reasumując należy zauważyć, że obowiązujący i nowy system norm karnych typizujących przestępstwa i wykroczenia rynku kapitałowego jest odpowiedzią regulatora na nowoczesny model obrotu gospodarczego. Jest on na tyle złożony, że obrona swoich praw i interesów wymaga od podmiotów tego rynku w obszarze prawnokarnym najwyższych możliwych kwalifikacji i interdyscyplinarnego doświadczenia obejmującego swym zakresem prawo karne finanse, instrumenty finansowe i mechanizmy rynku kapitałowego. W razie konfliktu z tymi normami, tylko odpowiednia i wczesna reakcja może uchronić przed opłakanymi skutkami zderzenia z państwową machiną wymiaru sprawiedliwości.

Artykuły powiązane

26 kwietnia 2022

Czy tymczasowe aresztowanie jest zawsze konieczne ?

Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych stosowanych, celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego. Zdarza się zazwyczaj, iż osoby ...

Więcej
21 kwietnia 2022

Inwigilacja majątków poprzez zmianę ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący zmian w księgach wieczystych. Projekt ten, przygotowany został przez resort sprawiedliwości i zakłada nowelizację dwóch przepisó...

Więcej
13 marca 2022

Restrukturyzacja – co musisz o niej wiedzieć, kiedy prowadzisz firmę.

Restrukturyzacja to dla wielu sposób na wyjście z długów i patowej sytuacji w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo. Pamiętajmy, że jeśli tylko mamy obawy związane z p...

Więcej
Z ostatniej chwili
8 grudnia 2022

Zniesienie współwłasności – na czym polega?

Współwłasność jest to stan, w którym własność rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom, zaś zniesienie współwłasności zakłada likwidację tego stanu. Zgodn...

Więcej