Zniesienie współwłasności – na czym polega?

8 grudnia 2022
Udostępnij:

Współwłasność jest to stan, w którym własność rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom, zaś zniesienie współwłasności zakłada likwidację tego stanu. Zgodnie z art. 210 § 1 KC każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może zostać jednak wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż 5 lat, przy czym w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu istnieje możliwość jego przedłużenia o kolejne 5 lat (przedłużenie można ponowić) i co istotne nie ulega ono przedawnieniu. 

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Czynnością prawną, która wyłącza uprawnienie współwłaścicieli do zniesienia współwłasności, jest umowa zawarta przez współwłaścicieli, prowadząca do powstania między nimi więzi obligacyjnej. Zarówno uprawnienia, jak i obowiązki wynikające z przedmiotowego kontraktu pozostają skuteczne jedynie między stronami umowy. Umowa ta nie musi być dokonana między wszystkimi współwłaścicielami, lecz jedynie między niektórymi z nich. Kontrakt ten może również wyłączać jedynie uprawnienie jednego ze współwłaścicieli do zniesienia współwłasności.

Zniesienie współwłasności może nastąpić w dwóch trybach sądowym lub umownym. Aby skorzystać z umownego trybu zniesienia współwłasności, niezbędne jest złożenie zgodnych oświadczeń woli przez wszystkich współwłaścicieli odnośnie zamiaru zniesienia współwłasności, jak też sposobu, w jaki zniesienie to ma nastąpić. Forma umowy znoszącej współwłasność jest z reguły dowolna, jednak gdy przedmiotem współwłasności jest nieruchomość, taka umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego.  Jednakże, gdy współwłaściciele nie będą w stanie dojść do porozumienia, wówczas o sposobie zniesienia współwłasności zdecyduje sąd.

Zarówno w trybie umownym, jak i sądowym istnieją następujące możliwości zniesienia współwłasności:

  1. podział rzeczy wspólnej;
  2. przyznanie na własność rzeczy jednemu ze współwłaścicieli;
  3. sprzedaż rzeczy wspólnej i podział uzyskanych z tego tytułu środków według wielkości udziałów.

Podziału rzeczy można żądać, jeśli jest on fizycznie możliwy, a więc dotyczy on jedynie rzeczy podzielnej. Z kolei przyznanie rzeczy na własność następuje, gdy nie jest możliwy fizyczny jej podział. Ustala się wówczas  obowiązek spłaty pozostałych współwłaścicieli. Sąd oznacza wtedy termin oraz sposób uiszczenia spłat. W przypadku rozłożenia ich na raty, terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać 10 lat. Przy umownym zniesieniu współwłasności kwestią spłat oraz ich terminem zajmują się sami współwłaściciele. Możliwe jest również bezpłatne przyznanie własności rzeczy wspólnej jednemu ze współwłaścicieli.

Sprzedaż rzeczy wspólnej w postępowaniu sądowym zarządza się, kiedy nie ma możliwości dokonania fizycznego podziału rzeczy wspólnej, a także brak jest okoliczności uzasadniających przyznanie rzeczy na wyłączną własność któremukolwiek ze współwłaścicieli. Sąd nakazuje sprzedać rzecz zwłaszcza, gdy żaden ze współwłaścicieli nie wyraził zgody na przyznanie mu rzeczy. Sprzedaży dokonuje się przez licytację, zaś środki przez nią uzyskane zostają podzielone proporcjonalnie do posiadanego udziału.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów,  adwokat Warszawa, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa,  adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa,  majątek, majątek osobisty, prawo cywilne, prawo majątkow, współwłasnosć, zniesienie współwłasności, wspólny majątek,

Apl.adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej