Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

2 listopada 2022
Udostępnij:

Obiekt budowlany może pełnić różne funkcje. Co do zasady jest to funkcja mieszkalna bądź usługowa. W tym miejscu warto podkreślić, że funkcja obiektu budowlanego jest o tyle istotna, iż wymaga ona uwzględnienia w projekcie architektoniczno-budowlanym, w którym musi zostać oznaczony zamierzony sposób użytkowania, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa budowlanego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Co w przypadku, jeśli obiekt budowlany ma być użytkowany w inny sposób niż ten, na którego otrzymaliśmy pozwolenie.

W pierwszej kolejności właściciel nieruchomości, jeśli chce zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, to musi zgłosić taką zmianę do odpowiedniego starostwa, urzędu miasta na prawa powiatu albo urzędu wojewódzkiego [1].


Zgłoszenie to należy dokonać za pomocą formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, w tym istnieje możliwość owej zmiany w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.). Wzór formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego został określony  w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 298).

Wzór ten wygląda następująco:

dddd.png (52 KB)

Co więcej, warto także zaznaczyć, że jeśli zmiana sposobu użytkowania wymaga przeprowadzenia robót budowlanych, dla których potrzebne jest pozwolenie na budowę, to należy także złożyć wniosek o pozwolenie na budowę obejmującą zmianę sposobu użytkowania [2].

Ważne! Do formularza zgłoszenia należy załączyć:

  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • w przypadku zmiany sposobu użytkowania polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności
  • w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami, w szczególności decyzję o środowiskowych [3].

Konkludując, warto odnotować, że zgłoszenie sposobu użytkowania należy zgłosić przed dokonaniem faktycznej zmiany użytkowania, albowiem jeśli zmiana sposób użytkowania nastąpi, zanim organ administracji oceni twoje zgłoszenie, to może on uznać dokonaną zmianę użytkowania jako samowolę, a wtedy czeka cię legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym [4].

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

[1] https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/555

[2] Ibidem

[3] Ibidem

[4] Ibidem

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, restrukturyzacja Wola, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer,adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotów, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika adwokat upadłość konsumenckaadwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, przedskębiorca, prawo budowlane, zmiany w prawie budowlanym, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, obiekt budowlany, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola

Apl. adw. Adrian Waligóra

Sprawdź również

26 maja 2023

Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służą...

Więcej
26 maja 2023

Fundacja rodzinna: korzyści podatkowe

Fundacja rodzinna jest całkowicie nową instytucją w prawie polskim, mającą na celu odpowiednie zabezpieczenie zgromadzonego majątku i sytuacji majątkowej poszczególnych czło...

Więcej
22 maja 2023

Umowa na okres próbny po nowelizacji

Kodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, jakie można zawrzeć z pracownikiem, wskazując w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreś...

Więcej
Z ostatniej chwili
26 maja 2023

Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służą...

Więcej