Czy stan epidemii bądź stan zagrożenia epidemicznego wpływa na termin do zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości?

7 kwietnia 2020
Udostępnij:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.)  dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Treść art. 10 i 11 PrUp stanowi, iż upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, a niewypłacalność oznacza, iż dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Co w sytuacji, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych w czasie wprowadzonego stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego, na przykład wskutek pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa powstałej w związku z zakazem świadczenia usług w czasie stanu epidemii?

Powyższa kwestia powinna być dla dłużników istotna z tego względu, iż uchybienia w terminie do zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości mogą wiązać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec wierzycieli, bądź odpowiedzialnością członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o art. 299 k.s.h.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, tzw. „tarcza antykryzysowa” nie odnosi się bezpośrednio do przepisów prawa upadłościowego na podstawie których obliczamy terminy na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Art. 15zzs ust. 1 pkt 10) tejże Ustawy stanowi jednakże, iż w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w innych postępowaniach [aniżeli te wymienione w art. 15zzs ust. 1 pkt 1) – 9)] prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Zamysłem Ustawodawcy przy podejmowaniu takiej decyzji było zapewnienie obywatelom ochrony przed negatywnymi konsekwencjami w uchybieniu terminów, które to uchybienia mogłyby zostać spowodowane licznymi ograniczeniami mającymi zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. A co z terminami materialnymi, jakim jest przykładowo termin z art. 21 ust. 1 PrUp? Ustawodawca na ten temat milczy. Niemniej jednak, w sytuacji gdy doszłoby do jego uchybienia z uwagi na wprowadzony stan epidemii, można pokusić się o odwołanie do treści przepisu art. 15zzs ust. 1 pkt 10) Ustawy. Ustawodawca wprowadził go w celu ochrony interesów obywateli i racjonalnym wydaje się być uznanie w drodze analogii, iż dotyczy on także terminu do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Dłużnik musi się jednakże liczyć z tym, że jest to interpretacja, która może nie znaleźć uznania w oczach sądu.

 

Radca Prawny Magdalena Zatoń
Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna

Sprawdź również

26 maja 2023

Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służą...

Więcej
26 maja 2023

Fundacja rodzinna: korzyści podatkowe

Fundacja rodzinna jest całkowicie nową instytucją w prawie polskim, mającą na celu odpowiednie zabezpieczenie zgromadzonego majątku i sytuacji majątkowej poszczególnych czło...

Więcej
22 maja 2023

Umowa na okres próbny po nowelizacji

Kodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, jakie można zawrzeć z pracownikiem, wskazując w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreś...

Więcej
Z ostatniej chwili
26 maja 2023

Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służą...

Więcej