Rola psychologa w postępowaniu rozwodowym

16 września 2022
Udostępnij:

Sprawy rozwodowe są traktowane przez ustawodawcę jako materia najwyższej wagi, co znajduje odzwierciedlenie w szeregu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Są one rozstrzygane w Sądach Okręgowych w składzie trzech sędziów (sędzia zawodowy oraz dwóch ławników) przy drzwiach zamkniętych. W toku toczącego się  procesu zazwyczaj pojawiają się sytuacje wymagające wiadomości specjalnych, gdzie konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłego.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa rodzinnego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Formalnie podstawą do wydania przez biegłego opinii jest właśnie potrzeba uzyskania wiadomości specjalnych, wydanie przez sąd postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, co uprawnia biegłego do wydania opinii, brak okoliczności, które uniemożliwiałyby wydanie przez biegłego opinii oraz spełnienie przez nią kryteriów formalnych. Należy pamiętać, że zasięgnięcie opinii biegłego w postępowaniu rozwodowym ma charakter fakultatywny, a Sąd nie musi rozstrzygać zgodnie z treścią opinii. Dowód ten podlega swobodnej ocenie dowodów tak jak pozostałe dowody zgromadzone w sprawie.

Najczęściej psychologowie są powoływani w sprawach, w których strony mają wspólne małoletnie dzieci. Wówczas przedmiotem takiej opinii będzie analiza predyspozycji wychowawczych stron, sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dziecka, ewentualnego wpływu rozwodu na małoletnie dziecko oraz ustalenie kontaktów dziecka z rodzicem, u którego dziecko nie ma miejsca stałego pobytu. Dodatkowo w sprawach rodzinnych i opiekuńczych sąd może zażądać opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów.

W opiniowaniu psychologiczno-sądowym cel i zakres diagnozy określa sąd w formie pytań zawartych w postanowieniu o powołaniu dowodu z opinii biegłego psychologa[1]. Należy pamiętać, że biegły sądowy działa na zlecenie sądu, nie zgłasza się do niego sama strona. Jest ona natomiast zobowiązana do udziału w badaniu psychologicznym, zaś niestawiennictwo może skutkować niekorzystnym dla strony rozstrzygnięciem.

Trzeba także pamiętać, iż aż do ukończenia czynności biegłego strona może żądać wyłączenia biegłego z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia sędziego. Oznacza to, że biegły nie może sporządzić opinii m.in. w sprawach, w których sam jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki, w sprawach swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej czy w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Ponadto biegłego sądowego można wyłączyć, jeżeli istnieje okoliczność, która mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności biegłego w danej sprawie. W przypadku niepełności opinii sąd może zażądać ustnego lub pisemnego jej uzupełnienia.

Warto mieć na względzie, iż strona w toku procesu może złożyć opinię prywatną, która stanowi wyjaśnienia samej strony, a więc jej stanowisko w sprawie poparte wiadomościami specjalnymi. Podkreślić jednak należy, że taka opinia nie ma waloru dowodu z opinii biegłego sądowego, o którym mowa w art. 278 KPC, a który to dowód  może wyłącznie stanowić podstawę ustaleń faktycznych w sprawie, które wymagają wiadomości specjalnych.

 

[1] A. Pisarska, Kompetencje diagnostyczne psychologa w opiniowaniu psychologiczno-sądowym w sprawach o rozwód z udziałem dzieci.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, restrukturyzacja Wola, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer,adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotów, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika adwokat upadłość konsumenckaadwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, zmiany podatkowe, podatki, prawa pracownika częstochowa, przedsiębiorca, jak założyć firmę, psycholog sądowy, psycholog, firma,

Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej