Zmiany w Polskim Ładzie

29 sierpnia 2022
Udostępnij:

W dniu 12 maja 2022 roku Sejm przyjął ustawę Polski Ład 2.0, która wprowadziła szereg zmian obowiązujących od dnia 1 lipca 2022 roku i obejmujących rozliczenie za cały obecny rok.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa podatkowego skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.


Najważniejsza wprowadzona zmiana dotyczy obniżenia stawki PIT z 17% do 12% w pierwszym progu podatkowym, co oznacza, że niższa stawka będzie miała zastosowanie do osób, których dochody w 2022 roku będą wyższe niż 30.000 zł a niższe niż 120.000 zł. Trzeba zaznaczyć, że nowa skala podatkowa obejmie również dochody osiągnięte w pierwszej połowie roku, jednakże ewentualne korzyści będą widoczne po złożeniu deklaracji PIT za 2022 rok. Z niższej stawki skorzystają wszyscy, którzy rozliczają się z wykorzystaniem skali podatkowej, a więc pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci i przedsiębiorcy rozliczający się w ten sposób.


Dodatkowo usunięta została ulga dla klasy średniej, która to miała być formą rekompensaty za wprowadzenie obciążeń związanych ze składką zdrowotną. Oznacza to, że nie będzie miała ona zastosowania przy obliczaniu zaliczek na podatek oraz w rozliczeniu rocznym za rok 2022. Jednakże jeśli okaże się, że podatek należny za 2022 r. obliczony bez zastosowania ulgi dla klasy średniej, jest wyższy od podatku obliczonego według zasad sprzed nowelizacji, wówczas podatnik otrzyma zwrot z urzędu skarbowego po rozliczeniu rocznej deklaracji PIT i przeliczeniu podatku na dwa sposoby, zaś o ewentualnej różnicy do zwrotu powiadomi podatnika w ciągu 21 dni od dnia złożenia zeznania.


Warto także zwrócić uwagę na istotne zmiany w kwestii składki zdrowotnej. Od dnia 1 stycznia 2022 r. podatnicy zostali pozbawieni możliwości odliczenia składki zdrowotnej, obecnie natomiast niektórzy przedsiębiorcy będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. Limity te wyniosą dla poszczególnych podatników rozliczających się:
1. liniowo – 8 700 PLN (pomniejszenie dochodu);
2. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu);
3. w formie karty podatkowej – 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).
Jednakże wskazane zmiany nie będą dotyczyły osób rozliczających się na skali podatkowej.


W wyniku nowelizacji przywrócona została możliwość wspólnego rozliczenia się samotnego rodzica z dzieckiem. Ze wspólnego rozliczenia będzie mógł skorzystać rodzic lub opiekun prawny, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:
1.  małoletnie,
2. pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3. pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy, lub szkolnictwo wyższe.


Ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem będzie można skorzystać, pod warunkiem, że dziecko w roku podatkowym nie uzyskało:
1. dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej na podstawie art. 27 ustawy o PIT lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) oraz pochodnych instrumentów podatkowych na podstawie art. 30b ustawy o PIT, oraz
2. przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (ulga dla młodych) i art. 21 ust. 1 pkt 152 (ulga na powrót) ustawy o PIT
– w łącznej wysokości przekraczającej 12-krotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 240), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Z kolei z takiego rozliczenia nie będzie mogła skorzystać osoba, która wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co najmniej jedno dziecko, w tym również, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną oraz korzysta z opodatkowania w formie podatku liniowego, karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem przychodów z najmu prywatnego), podatku tonażowego czy na podstawie ustawy z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.


Opodatkowanie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci będzie polegało na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy jej dochodów. Przepisy przywracające możliwość wspólnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci będą miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2022 r., co oznacza, że samotni rodzice będą mogli skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania już w rozliczeniu składanym za 2022 r.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, oddłużanie, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, upadłość konsumencka, oddłużanie, adwokat Warszawa, upadłość konsumencka Częstochowa, upadłość konsumencka Tomaszów Mazowiecki, oddłużanie Warszawa, oddłużanie Częstochowa, oddłużanie Tomaszów Mazowiecki, upadłość konsumencka Mokotów, upadłość konsumencka Wilanów, upadłość konsumencka Ursynów, upadłość konsumencka Wola, upadłość konsumencka Ochota, upadłość konsumencka Śródmieście, oddłużanie Mokotów, oddłużanie Wola, oddłużanie Włochy, oddłużanie Ochota, oddłużanie Wilanów, oddłużanie Śródmieście, oddłużanie Konstancin, , restrukturyzacja Warszawa. restrukturyzacja Częstochowa, Restrukturyzacja Tomaszów Mazowiecki, restrukturyzacja Mokotów, restrukturyzacja Ursynów, restrukturyzacja Włochy, restrukturyzacja Wola, restrukturyzacja Śródmieście, restrukturyzacja Wawer,adwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, prawa pracownika adwokat upadłość konsumenckaadwokat Warszawa, Adwokat Częstochowa, Adwokat prawo pracy Częstochowa, Adwokat Prawo Pracy Lisiniec, Adwokat Prawo Pracy Warszawa, Adwokat Prawo Pracy Mokotó, Adwokat Prawo Pracy Ursynów, Adwokat prawo pracy Włochy, adwokat prawo pracy Ochota, adwokat prawo pracy wilanów, adwokat prawo pracy Wola. umowa o pracę Częstochowa, umowa o pracę Warszawa, Umowa o pracę adwokat, sprawa prawo pracy, postępowanie sądowe prawo pracy, zmiany podatkowe, podatki, prawa pracownika częstochowa, prawa pracownika warszawa, polski ład, polski ład 2.0, wakacje kredytowe, prawa paracownika adwokat

Apl.Adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej