Zmiany w prawie budowlanym

30 września 2021
Udostępnij:

Wrzesień 2021 roku był obfity w kluczowe zmiany w zakresie prawa budowlanego. Od dnia 19 września b.r. mamy bowiem wymóg przedstawienia kolejnej, nowej część projektu budowlanego, tj. projektu technicznego w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Ponadto zwiększa się odpowiedzialność projektanta za zgodność projektu z pozostałą częścią dokumentacji, która to wcześniej musi zostać uznana przez organ administracji ds. architektoniczno -budowlanych. Dotychczas tj. począwszy od wejścia w życie nowelizacji prawa budowlanego z 2020 roku do połowy września 2021 r. obowiązywał tak zwany „okres przejściowy”, który pozwalał inwestorom i firmom na adaptację swoich działań do nowych wymogów i płynnego przejścia z czteroegzemplarzowego projektu, do bardziej skondensowanego, zawierającego jedynie trzy egzemplarze. W tym trwającym 12 miesięcy okresie obowiązywały obie wersje projektu, co ostatecznie w połowie września definitywnie przekształciło się w skróconą formę.

Nowelizacja wprowadza nowy definitywny podział projektu na trzy części składowe, czyli zagospodarowanie terenu, projekt architektoniczno – budowlany oraz techniczny. Dotychczas jedynie dwie pierwsze należało załączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. W przypadku projektu technicznego nie było takiego obowiązku. W myśl "starych" przepisów organy administracji architektoniczno-budowlanej nie miały obowiązku sprawdzenia projektu budowlanego pod kątem zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych.

Wprowadzona obecnie trzecia część projektu musi zawierać takie elementy jak rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z obliczeniami, charakterystykę energetyczną, niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, dokumentację geologiczną oraz inżynierską i/lub geotechniczną. Ponadto projekty powinny zostać skompletowane w trzech egzemplarzach i dostarczone po jednym z nich do organu administracji architektoniczno-budowlanej, dla nadzoru budowlanego oraz inwestora. Do tego należy dołączyć dokumenty poświadczające o posiadaniu odpowiednich uprawnień przez projektanta.

Wszystkie wymogi, które towarzyszą zmianie należy wypunktować w jednej, zwięzłej notatce, zawierającej:

  1. układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych;
  2. zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych;
  3. charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych;
  4. opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
  5. projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko;
  6. charakterystykę ekologiczną;
  7. informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej;
  8. w przypadku obiektów użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych - opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych (chodzi tu nie tylko o osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, ale o wszystkich, którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami);
  9. w przypadku budynków wielorodzinnych - informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych (zgodnie z definicją podaną w poprzednim punkcie);
  10. postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (o którym mowa w art. 9 Prawa budowlanego, czyli takie, które nie może powodować zagrożenia życia ludzi, bezpieczeństwa mienia, ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych, pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska).

Dlaczego takie zmiany? Ustawodawca nowymi przepisami pragnie przyspieszyć długi oraz żmudny proces wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednocześnie należy podkreślić, iż w wyniku nowelizacji dochodzi do istotnego rozgraniczenia odpowiedzialności pomiędzy specjalistami w zakresie tworzenia projektu, a kompetencjami organów administracji.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)


 

Julia Szmit

Sprawdź również

26 maja 2023

Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służą...

Więcej
26 maja 2023

Fundacja rodzinna: korzyści podatkowe

Fundacja rodzinna jest całkowicie nową instytucją w prawie polskim, mającą na celu odpowiednie zabezpieczenie zgromadzonego majątku i sytuacji majątkowej poszczególnych czło...

Więcej
22 maja 2023

Umowa na okres próbny po nowelizacji

Kodeks pracy określa rodzaje umów o pracę, jakie można zawrzeć z pracownikiem, wskazując w tym zakresie umowę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreś...

Więcej
Z ostatniej chwili
26 maja 2023

Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służą...

Więcej