Podatek od sprzedaży nieruchomości. Kiedy nie zapłacisz podatku?

22 września 2020
Udostępnij:

Każda osoba fizyczna, zamieszkująca na terenie Polski, podlega obowiązkowi zapłaty podatku od swoich dochodów. Można zaliczyć do nich nie tylko wynagrodzenie za pracę, przychody z prowadzenia działalności gospodarczej, ale także ze sprzedaży nieruchomości.

            Sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od chwili jej nabycia, wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% dochodu. Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

            Wobec powyższego, aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania zbycia nieruchomości, konieczne jest dokonanie tej czynności po upływie min. pięciu lat, liczonych od kolejnego roku po jego nabyciu lub zbycie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest jej wartość określona w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia oraz koszty uzyskania przychodów. Jednak w sytuacji, gdy cena zbywanej nieruchomości, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tej rzeczy, przychód określi organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Koszty uzyskania przychodu można powiększyć o nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości. Należy je udokumentować np. za pomocą faktur VAT, czy dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

            Zwolnienie z podatku dochodowego można również uzyskać, w sytuacji gdy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży nabytej nieruchomości.

Sylwia Pronobis
Z ostatniej chwili
28 września 2022

Tajemnica adwokacka

Na czym polega tajemnica adwokacka? Zapraszamy do nowego filmu, w któym Adwokat Jakub Marciniak objaśnia to zagadnienie. Link do filmu. Jeżeli jesteś zainteresowany spr...

Więcej