Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

10 maja 2024
Udostępnij:

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i estetyki otoczenia wokół swojej posesji. Jednakże, przed przystąpieniem do prac, warto poznać obowiązujące przepisy prawa, które mogą wymagać zgłoszenia lub uzyskania odpowiedniego pozwolenia na realizację tego typu przedsięwzięcia. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej kwestiom prawno-administracyjnym związanym z budową ogrodzeń, aby zapewnić naszym czytelnikom klarowne wyjaśnienie i uniknięcie potencjalnych problemów prawnych w trakcie realizacji planów budowlanych.

Więc czy budowę ogrodzenia należy zgłosić odpowiednim organom?

To zależy:

Prawo budowlane precyzuje zasady dotyczące wznoszenia ogrodzeń. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 20, wszelkie prace związane ze wznoszeniem ogrodzenia do wysokości 2,2 mzwolnione zarówno z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, jak i obowiązku zgłoszenia budowy. Natomiast przepisy zabraniają umieszczania na ogrodzeniu na wysokości mniejszej niż 1,8 metra ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów (par.  41 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

W przypadku budowy ogrodzenia, którego wysokość przekracza 2,2 metra, regulacją obowiązującą jest art. 29 ust. 1 pkt 21, zgodnie z którym budowa ogrodzenia wymaga zgłoszenia, choć nadal nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. W praktyce budowa ogrodzenia wyższego oznacza także, że Inwestor jest zobowiązany do powiadomienia odpowiednich organów administracyjnych o zamiarze realizacji inwestycji, przedstawiając niezbędne dokumenty, w tym projekt ogrodzenia czy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeżeli konieczne jest zgłoszenie budowy ogrodzenia, należy odpowiednie dokumenty złożyć do starostwa powiatowego lub urzędu miasta. Wypełniając zgłoszenie, trzeba podać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonywania robót oraz w miarę dokładny termin rozpoczęcia prac budowlanych.

W momencie wznoszenia ogrodzenia wyższego niż 2,2 metra istotne będą obowiązujące przepisy prawa miejscowego, takie jak: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub coraz częściej pojawiająca się w gminach, uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, czyli tzw. uchwała krajobrazowa. Przepisy planistyczne – zwłaszcza uchwały krajobrazowe – często narzucają określony wygląd ogrodzenia, wysokość czy materiały, z jakich można je wykonać, bądź wskazują które z nich są zabronione. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego również znajduje się szereg informacji na temat planów budowy dróg, czy zmiany parametrów już istniejących, co jest szczególnie istotne w kontekście budowy ogrodzenia, bowiem nie powinno ono przekraczać linii rozgraniczających drogę oraz naruszać minimalnych odległości od dróg gminnych, powiatowych, czy też pasa drogowego.

Istnieją też pewne wyjątki:

W przypadku działek znajdujących się przy skrzyżowaniach - Jeśli urzędnicy uznają, że wysokie ogrodzenie mogłoby ograniczać widoczność uczestnikom ruchu, mogą nakazać jego ścięcie w narożniku działki lub inne zabiegi pozwalające uniknąć problemów komunikacyjnych na drodze sąsiadującej z posesją.

Przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę ogrodzenia,

na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają dokonania zgłoszenia – przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wówczas w zgłoszeniu robót budowlanych budowy ogrodzenia, oprócz wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 7 pkt 2 prawa budowlanego (pozwolenie konserwatorskie), zgodnie z art. 30 ust. 2 prawa budowlanego również należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia należy również dołączyć: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb; pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów.

 Zgłoszenie należy dostarczyć co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia – tyle również wynosi termin na wniesienie ewentualnego sprzeciwu do zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno – budowlanej. To procedura, przy której obowiązuje tzw. milcząca zgoda – jeśli po zgłoszeniu budowy w ciągu 21 dni nie otrzymasz sprzeciwu z urzędu, możesz rozpocząć prace.

 W przypadku naruszenia wspomnianych przepisów trzeba liczyć się z interwencją organu nadzoru budowlanego i koniecznością przebudowy, a nawet rozbiórki części lub całości ogrodzenia. Inwestycja może również zostać uznana za samowolę budowlaną i wówczas podlegałaby legalizacji.

Podsumowując, budowa ogrodzenia to istotny element zagospodarowania przestrzennego, który podlega różnorodnym przepisom prawnym. Zarówno prawo budowlane, jak i regulacje prawa miejscowego określają zasady, warunki oraz procedury związane z wznoszeniem ogrodzeń. Kluczowym czynnikiem decydującym o konieczności zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę jest wysokość planowanego ogrodzenia. Jednakże, nie tylko wysokość, ale także rodzaj materiałów, lokalizacja oraz chociażby to czy obiekt należy do rejestru zabytków przeważa nad obowiązkiem zgłoszenia.

Niniejszy wpis powstał przy współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat

logo.jpg (32 KB)

 

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej