BDO – baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

1 grudnia 2023
Udostępnij:

Prawie każdy przedsiębiorca zastanawiał się, co kryje się za skrótem BDO i czy jego firma musi spełnić dodatkowe wymogi z tym związane. Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO) została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska w celu zwalczania nieprawidłowości występujących w sektorze gospodarowania odpadami. Firmy, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach oraz zarządzają odpadami, są zobowiązane do zarejestrowania się w systemie BDO. To samo dotyczy podmiotów prowadzących działalność w handlu detalicznym lub hurtowym oferujących reklamówki. Aby sprawdzić, czy Twój biznes podlega obowiązkowi rejestracji w BDO – zgłoś się do Kancelarii Prawnej Lewcio&Marciniak, gdzie rozwiejemy Twoje wszelkie wątpliwości.

Zgodnie z postanowieniami art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach, BDO stanowi system teleinformatyczny, który posiada rejestr informacji o podmiotach wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach do obrotu, a także zajmujących się gospodarką odpadami. Zarejestrowanie się w BDO umożliwia zbieranie danych związanych z zarządzaniem odpadami, co wiąże się z dodatkowymi zobowiązaniami dla przedsiębiorców. Ten rejestr może funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. Jego celem jest umożliwienie organom odpowiedzialnym kontrolowania ilości wytworzonych odpadów przez poszczególne firmy oraz skuteczne przeciwdziałanie powstawaniu nielegalnych składowisk śmieci. Rejestr BDO jest prowadzony przez Marszałka Województwa. Istotne jest, że system BDO uwzględnia rozróżnienie między miejscem zarejestrowania działalności a miejscem faktycznego prowadzenia działalności, co oznacza konieczność uwzględnienia każdej z tych lokalizacji w systemie.

 
Art. 82 [BDO, system teleinformatyczny]

 1. BDO jest prowadzona w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. BDO jest prowadzona zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych oraz zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 Jakie szczegółowe informacje gromadzi BDO?

Owe dane zostały przez ustawodawcę wskazane w art. 79 ust. 2 ustawy o odpadach, tj.:


Art. 79 [BDO]

 1. Tworzy się Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwaną dalej „BDO”.
 2. W BDO gromadzi się informacje o:

1) wprowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach w opakowaniach, w podziale na poszczególne rodzaje opakowań, oraz odpadach z nich powstających;

2) wprowadzanych do obrotu olejach smarowych, oponach oraz o odpadach z nich powstających;

3) wprowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, bateriach i akumulatorach oraz o odpadach z nich powstających;

4)21) osiągniętych poziomach:

 1. a) recyklingu odpadów powstałych z opakowań, o których mowa w pkt 1,
 2. aa) odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów, o których mowa w pkt 2,
 3. b) odzysku i recyklingu pojazdów,
 4. c) zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 5. d) zbierania, recyklingu i wydajności recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów,
 6. e) selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych;

5) rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach;

6) ilości i jakości komunalnych osadów ściekowych, ich wytwórcach, miejscach zastosowania i podmiotach władających powierzchnią ziemi, na której te osady zostały zastosowane;

7) rodzaju i ilości odpadów poddanych przetwarzaniu i zastosowanych procesach przetwarzania;

8) decyzjach z zakresu gospodarki odpadami, z uwzględnieniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów i pozwoleń zintegrowanych, decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

9) innych niż wymienione w pkt 8 decyzjach wydawanych na podstawie niniejszej ustawy;

10) transgranicznym przemieszczaniu odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

11) wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań i produktów, a także podmiotach, które te opłaty uiściły;

12) (uchylony)

13) składowiskach odpadów, z podziałem na składowiska w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, w tym informacje o zamkniętych składowiskach odpadów w trakcie monitoringu, zamkniętych składowiskach odpadów, dla których został zakończony monitoring, z podaniem współrzędnych położenia granic obszaru składowiska określonych w państwowym systemie odniesień przestrzennych oraz rodzajów składowanych odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest lub wydzielonych części na terenie składowisk zaliczonych do składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do składowania wyłącznie odpadów zawierających azbest;

14) poszczególnych rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadów wraz z podaniem ich położenia, mocy przerobowych i rodzaju stosowanej technologii oraz ilości i rodzajów odpadów przetwarzanych w tych instalacjach;

15) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wraz z informacjami o ilości odebranych odpadów komunalnych, z podziałem na odbierane selektywnie i zmieszane, z wyodrębnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

16) gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zakresie objętym rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań, o których mowa w art. 9q i art. 9s ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zobowiązanie do wpisu do Rejestru BDO, zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 roku, dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 1. Wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 2. Wytwarzają, transportują lub przetwarzają odpady, a także prowadzą ewidencję dotyczącą tych odpadów;
 3. Produkują lub importują opakowania albo nabywają je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. od unijnych firm.

Należy podkreślić, że obowiązek ten obejmuje również jednoosobowe działalności gospodarcze, takie jak salony kosmetyczne, niewielkie warsztaty samochodowe. Niezarejestrowanie się w systemie BDO może nieść za sobą potencjalnymi karami natury finansowej, sięgającymi nawet do 1 000 000,00 złotych. Dodatkowo, za niezgodne gospodarowanie odpadami, kara może obejmować areszt lub grzywnę.

Warto również zaznaczyć, że nie wszyscy podmioty podlegają obowiązkowi rejestracyjnemu. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach z 2012 roku, nie podlegają wpisowi do rejestru:

 1. Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na własne potrzeby.
 2. Podmioty władające powierzchnią ziemi, na której stosuje się komunalne osady ściekowe, wykorzystywane do różnych celów, takich jak rolnictwo, uprawa roślin przeznaczonych do produkcji pasz, rekultywacja terenów, dostosowanie gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto, podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak leki i opakowania po nich.

 Ponadto istnieją wyjątki, które są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r., określające rodzaje i ilości odpadów, dla których nie obowiązuje prowadzenie ewidencji. Przedsiębiorca, wytwarzający odpady w niewielkich ilościach objętych tym rozporządzeniem, nie musi uzyskiwać wpisu do rejestru BDO. Obowiązek rejestracyjny nie dotyczy również przedsiębiorców, którzy zawrą umowę przenoszącą obowiązek ewidencji odpadów na osobę fizyczną, dla której świadczą usługi związane z budową, rozbiórką, remontem obiektów, czyszczeniem zbiorników lub urządzeń, a także sprzątaniem, konserwacją i naprawą. W takim przypadku wytwórcą odpadów staje się podmiot, dla którego wykonywane są usługi, a osoby fizyczne, jak już wspomniano, nie są objęte obowiązkiem ewidencji odpadów.

          Podsumowując, Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO) to system teleinformatyczny wprowadzony przez Ministerstwo Środowiska, mający na celu zwalczanie nieprawidłowości w sektorze gospodarowania odpadami. Przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach oraz zarządzające odpadami zobowiązane są do rejestracji w BDO. Zgodnie z ustawą o odpadach, rejestr ten umożliwia gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami, a jego prowadzenie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. Marszałek Województwa odpowiada za nadzór nad BDO, uwzględniając rozróżnienie między miejscem zarejestrowania a faktycznym prowadzeniem działalności, co sprawia, że każda lokalizacja firmy musi być uwzględniona w systemie. Kancelaria Prawna Lewcio&Marciniak jest gotowa pomóc przedsiębiorcom w rozwiązaniu wszelkich wątpliwości związanych z rejestracją w BDO oraz dodatkowymi zobowiązaniami wynikającymi z tego systemu.

Niniejszy wpis powstał przy współpracy Kancelarii z Fundacją Mecenat

 

logo.jpg (32 KB)

Sprawdź również

10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
Z ostatniej chwili
10 maja 2024

Budowa ogrodzenia a prawo – Czy trzeba mieć pozwolenie na wzniesienie ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia, podobnie jak większości obiektów architektonicznych, podlega wymogom prawa budowlanego. Jest to ważny krok w zapewnieniu prywatności, bezpieczeństwa i est...

Więcej