Konsumencie! Spłaciłeś kredyt przed terminem? Sprawdź ile pieniędzy możesz odzyskać!

23 czerwca 2020
Udostępnij:

Konsument, który dokonał spłaty kredytu przed terminem wskazanym w umowie, ma prawo do obniżki całkowitego kosztu kredytu, który obejmuje wszystkie koszty, nałożone na konsumenta w związku zawarciem umowy. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 roku, sygn. akt C 383/18.
Zgodnie z treścią art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014r. poz. 1497 z późn. zm.) – dalej „Ustawa”,
„Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie”.
Zgodnie z art. 49 ust. 1 Ustawy,
„W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”.
Definicja „całkowitego kosztu kredytu” została zawarta w art. 5 pkt 6 Ustawy, i swoim zakresem obejmuje:
„wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umowa o kredyt, w szczególności:
a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz
b) koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu”.
Niestety praktyka pokazuje, iż Banki wbrew obowiązkowi zwrotu kosztów kredytu odmawiają swoim Klientom jakichkolwiek wypłat. Wówczas to konieczne jest wystąpienie z powództwem cywilnym do sądu i „walka o swoje”. Jeżeli zastanawiasz się, czy przysługuje Ci prawo do zwrotu kosztów kredytu spłaconego przed czasem, albo Bank odmówił Ci ich zwrotu, skontaktuj się z nami. Wspólnie rozwiążemy Twój problem.

radca prawny Magdalena Zatoń
Z ostatniej chwili
28 września 2022

Tajemnica adwokacka

Na czym polega tajemnica adwokacka? Zapraszamy do nowego filmu, w któym Adwokat Jakub Marciniak objaśnia to zagadnienie. Link do filmu. Jeżeli jesteś zainteresowany spr...

Więcej