Fundacja rodzinna: Organizacja, cele i struktura zarządzania

26 maja 2023
Udostępnij:

W polskim systemie prawnym wprowadzono nową formę organizacji, zwaną fundacją rodzinną. Jej głównym celem jest gromadzenie majątku oraz zarządzanie nim w sposób służący interesom beneficjentów. Ustawodawca, w uzasadnieniu do projektu ustawy o fundacji rodzinnej, wskazał na potrzebę zachowania charakteru rodzinnego przedsiębiorstw rodzinnych, prowadzonych w ramach celów fundacji oraz zabezpieczenia majątku rodziny. Podkreślono, że fundacja rodzinna ma na celu wzmocnienie narzędzi prawnych dotyczących sukcesji poprzez gromadzenie rodzinnego majątku, zatrzymywanie go w kraju na przestrzeni wielu pokoleń oraz zapewnienie ciągłości działalności biznesowej.

Rejestracja i nadanie osobowości prawnej fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna uzyskuje osobowość prawną poprzez wpis do rejestru fundacji rodzinnych. Rejestr ten jest prowadzony przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Postępowanie związane z rejestracją podlega przepisom Kodeksu Postępowania Cywilnego, z pewnymi wyjątkami określonymi w ustawie.

Fundacja Rodzinna: Siła Pomocy dla Beneficjentów

Fundacja rodzinna jest tworzona w celu gromadzenia mienia oraz zarządzania nim w sposób służący interesom beneficjentów. Cel fundacji jest precyzyjnie określany przez fundatora w statucie, który stanowi podstawę dla działalności fundacji na rzecz beneficjentów. Fundacja rodzinna posiada uprawnienia do świadczenia korzyści beneficjentom poprzez przekazywanie różnorodnych składników majątkowych, takich jak środki pieniężne, nieruchomości, prawa własności intelektualnej czy przedmioty materialne. Przekazanie tych korzyści odbywa się zgodnie z postanowieniami statutu fundacji oraz listą beneficjentów. Beneficjentami mogą być zarówno osoby fizyczne, które mogą otrzymać wsparcie finansowe lub edukacyjne, jak i organizacje pozarządowe, których działalność fundacja wspiera w ramach pożytku publicznego.

Powstanie fundacji rodzinnej

W celu powstania fundacji rodzinnej wymagane są następujące czynności:


a) Złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim lub w testamencie.
b) Ustalenie statutu.
c) Sporządzenie spisu mienia.
d) Ustanowienie organów fundacji rodzinnej, które są wymagane przez ustawę lub statut.
e) Wpłacenie funduszu założycielskiego przed wpisaniem do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w akcie założycielskim lub wpłacenie funduszu założycielskiego w terminie dwóch lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych w przypadku ustanowienia fundacji rodzinnej w testamencie.
f) Wpis do rejestru fundacji rodzinnych. - Dodatkowo, akt założycielski i testament, powinny być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Organy fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna, po uzyskaniu osobowości prawnej poprzez wpis do rejestru fundacji rodzinnych, posiada określone organy, które zarządzają jej działalnością. Zgodnie z przepisami, organami fundacji rodzinnej są:

1. Zarząd: Zarząd stanowi zespół osób odpowiedzialnych za codzienne zarządzanie fundacją. Jego zadaniem jest podejmowanie decyzji operacyjnych, reprezentowanie fundacji na zewnątrz oraz realizowanie celów statutowych. Zarząd fundacji rodzinnej podejmuje decyzje dotyczące bieżących spraw fundacji;

2. Rada nadzorcza: Rada nadzorcza pełni funkcję kontrolno-doradczą wobec zarządu fundacji. Jej głównym zadaniem jest nadzór nad działalnością zarządu oraz dbanie o przestrzeganie celów statutowych;

3. Zgromadzenie beneficjentów: Zgromadzenie beneficjentów to organ fundacji, w którym uczestniczą beneficjenci, czyli osoby korzystające z działalności lub świadczeń fundacji. Zgromadzenie beneficjentów może mieć charakter doradczy lub decyzyjny, w zależności od postanowień statutu fundacji.

Wszechstronne uprawnienia fundacji rodzinnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej


Fundacja rodzinna jako instytucja prawa posiada uprawnienia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmują one zbywanie mienia, najem, dzierżawę oraz uczestnictwo w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych i podobnych podmiotach. Ponadto, fundacja rodzinna ma możliwość nabywania i zbywania papierów wartościowych oraz udzielania pożyczek. Jeżeli fundacja rodzinna posiada gospodarstwo rolne, może również zaangażować się w produkcję przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych oraz prowadzić gospodarkę leśną.

Podsumowanie

Fundacja rodzinna to instytucja prawa, gromadząca i zarządzająca majątkiem w interesie beneficjentów. Ma także uprawnienia gospodarcze, takie jak zbywanie mienia, uczestnictwo w spółkach i udzielanie pożyczek. Wspiera beneficjentów finansowo, edukacyjnie i organizacyjnie, a jej działalność jest uregulowana statutem i listą beneficjentów. Fundacja rodzinna jest istotnym narzędziem wspierającym cele i potrzeby rodziny poprzez efektywne zarządzanie majątkiem i działalność gospodarczą.

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

logo.jpg (32 KB)
 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, Kadry, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, prawo, news & case study, kancelaria prawna, Adwokat Marcin Lewcio, Adwokat Jakub Marciniak, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, Kancelaria Mokotów, Kancelaria Wilanów, Kancelaria Ursynów, Kancelaria Śródmieście, Kancelaria Warszawa, prawnik Mokotów, artykuł prawny, porada prawna Warszawa, Fundacja rodzinna, rejestracja fundacji rodzinnej, biznes rodzinny, firma rodzinna, czym jest fundacja rodzinna, powstanie fundacji rodzinnej, skarbiec rodzinny, 

Sprawdź również

11 lipca 2024

Ustawa o sygnalistach: Nowe zasady ochrony i zgłaszania nieprawidłowości

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, potocznie zwana "ustawą o sygnalistach", wprowadza istotne zmiany w polskim prawie pracy i systemie zgłaszania niepraw...

Więcej
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej
9 lipca 2024

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów

W czerwcu 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ochronie sygnalistów, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę w sprawie ochrony osób ...

Więcej
Z ostatniej chwili
9 lipca 2024

Cena na metce jako prawnie wiążąca oferta.

Zgodnie z art. 543 Kodeksu cywilnego, wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uznaje się za ofertę sprzedaży. Przepis ten ma istotne implikacje...

Więcej