Zezwolenie na nabycie nieruchomości w Polsce przez spółkę zagraniczną

13 marca 2023
Udostępnij:

Nabycie nieruchomości przez podmioty zagraniczne wymaga co do zasady uzyskania stosownego zezwolenia. Zagadnienie to zostało uregulowane w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wbrew przepisom ustawy jest nieważne, wobec czego niezwykle istotne jest określenie, czy dany podmiot ma obowiązek uzyskać zezwolenie w poszczególnej sytuacji.

Czy każda spółka zagraniczna objęta jest wymogiem uzyskania zezwolenia? Czy ustawa dotyczy nabycia każdej nieruchomości? Jaka jest procedura? Czy istnieją wyjątki? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa nieruchomościskontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.


Definicja cudzoziemca w polskim porządku prawnym – czy spółka zagraniczna jest cudzoziemcem?


Tytułowe zagadnienie należy przeanalizować, rozpoczynając od wyjaśnienia, jak polskie przepisy prawa definiują pojęcie zagranicznej spółki w kontekście nabycia nieruchomości w Polsce. Definicja znajduje się w wyżej wskazanej ustawie, która stanowi, że cudzoziemcem jest:

  • osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,
  • osoba prawna mająca siedzibę za granicą,
  • nieposiadająca osobowości prawnej spółka wyżej wymienionych osób mająca siedzibę za granicą,
  • osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez wyżej wymienione osoby, lub spółki;

Stwierdzić należy zatem, że obwarowane ustawą wymogi dotyczące uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce dotyczą także spółki zagranicznej.


Których nieruchomości dotyczy wymóg uzyskania zezwolenia?


Wskazać należy na fakt, iż nie każdy rodzaj nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia. W odniesieniu do spółek zagranicznych najistotniejszym wyjątkiem jest nabycie przez spółkę zagraniczną, na jej cele statutowe, nieruchomości niezabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie przekracza 0,4 ha na obszarze miast (wyjątku tego nie stosuje się do jednak nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej).


Jaka jest procedura uzyskania zezwolenia?


Na wstępie zaznaczmy, że wymóg uzyskania zezwolenia dotyczy nie tylko nabycia własności nieruchomości, lecz także użytkowania wieczystego.

Zezwolenie wydawane jest na wniosek, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Wnioskodawca powinien zachować określone w ustawie wymogi formalne wniosku, a także uprawdopodobnić okoliczności w nim zawarte. Warto dodać, iż organ, przed wydaniem zezwolenia może wymagać od wnioskodawcy dowodów na okoliczności wskazane we wniosku czy zwracać się do organów administracji publicznej, organizacji zawodowych i instytucji państwowych o wyrażenie opinii oraz przekazanie dokumentów i informacji dotyczących wnioskodawcy.


Zezwolenie jest ważne przez 2 lata od dnia wydania.


Czy każda spółka zagraniczna będzie musiała uzyskać zezwolenie?


Oprócz ogólnego wyjątku dotyczącego nabywania określonego rodzaju nieruchomości przez zagraniczne osoby prawne w Polsce Ustawodawca przewidział także wyjątek szczególny, dotyczący bezpośrednio poszczególnych podmiotów zagranicznych. Jako przykład należy wskazać, że przedsiębiorcy zagraniczni, będący stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia, jednakże tylko co do zasady, bowiem w odniesieniu do niektórych rodzajów nieruchomości wyżej wskazany przedsiębiorca i tak będzie musiał wnioskować o uzyskanie zezwolenia.


Zagadnienie dotyczące uzyskania zezwolenia przez spółkę zagraniczną na nabycie nieruchomości w Polsce jest tematem złożonym, a uzyskanie zezwolenia nierzadko wiąże się z trudnościami, w zakresie przede wszystkim rozpoznania, czy w konkretnej sytuacji wymagane jest uzyskanie zezwolenia, lecz także spełnienia przez wnioskodawcę wszystkich wymogów określonych przez przepisy prawa.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, nabycie nieruchoności, zagraniczna spółka, prawo nieruchomości, prawa cudzoziemców, Adwokat od nieruchomości, Adwokat cudzoziemców, kancelaria Lewcio & Marciniak, Adwokat Marcin Lewcio, news & case study,

Apl. adw. Patryk Knotek

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej