Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

23 lutego 2023
Udostępnij:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nastąpiło z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa cywilnego, skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Których nieruchomości dotyczy zmiana?

Ustawa stanowi, iż jedynie „grunty zabudowane na cele mieszkaniowe” uległy zmianie. Takimi gruntami będą przede wszystkim budynki będące: (i) mieszkalnymi jednorodzinnymi, (ii) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, (iii) te, o których mowa w pkt i lub ii, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Najpierw zaświadczenie o przekształceniu nieruchomości.

Każdy właściciel, którego dotyczy zmiana wprowadzona ustawą winien otrzymać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości z prawa wieczystego na prawo własności z urzędu, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Można uzyskać także zaświadczenie na wniosek właściciela. Zaświadczenie stanowi podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków. Wraz z wydaniem zaświadczenia zostanie również wpisane roszczenie dotychczasowego właściciela o opłatę w dziale III księgi wieczystej nieruchomości.


W zaświadczeniu zawarta jest informacja o opłacie przekształceniowej, którą ponosić będzie właściciel przekształconego z użytkowania wieczystego na własność gruntu na rzecz dotychczasowego właściciela. Opłata ta jest równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku przez okres 20 lat.


Alternatywne wniesienie opłaty jednorazowej.

Ustawodawca przewidział możliwość wniesienia opłaty jednorazowej w kwocie pozostającej do spłaty. Właściciel wyrażający chęć jej uiszczenia powinien zgłosić takie oświadczenie odpowiedniego urzędu wraz z wnioskiem o wyliczenie kwoty pozostającej do spłaty. Właściciel może uczynić to w każdym czasie, w którym jest zobowiązany do uiszczania opłat. Obowiązkiem urzędu będzie natomiast wyliczenie odpowiedniej kwoty i poinformowanie właściciela o jej wysokości.

Czy opłaca mi się wnosić jednorazową opłatę?

Wniesienie jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność jest bardzo korzystne dla właścicieli. Odpowiedni organ może bowiem przyznać, na wniosek właściciela bonifikatę nawet w wysokości 99% całości pozostałej do spłaty. Decyzja w tym przedmiocie zależy od spełnienia przez właściciela odpowiednich kryteriów wskazanych w ustawie.


Na zakończenie warto wiedzieć…

Należy także pamiętać, że po uiszczeniu opłaty jednorazowej, wykreślenie roszczenia z III działu księgi wieczystej nieruchomości nie jest dokonywane z urzędu. Właściciel powinien skierować bowiem opłacony zgodnie z przepisami wniosek o wykreślenie roszczenia do odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego. Po wykreśleniu roszczenia właściciel może cieszyć się pełną własnością bez obciążeń.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów, adwokat Częstochowa, adwokat Warszawa, kancelaria Lewcio & Marciniak, Adwokat Marcin Lewcio, news & case study, użytkowanie wieczyste, prawo użytkowania wieczystego, prawo cywilne, nieruchomości gruntowe

Apl. adw. Patryk Knotek

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej