Zakaz konkurencji w prawie pracy

16 lutego 2023
Udostępnij:

Umowa o zakazie konkurencji jest zawierana w celu zobowiązania pracownika do powstrzymywania się przez niego w trakcie trwania stosunku pracy od działalności konkurencyjnej. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy, lub klienta. W szczególności dotyczy to ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że umowa o zakazie konkurencji jest oddzielną umową od umowy o pracę, która może zostać zawarta jednocześnie w chwili zawierania umowy o pracę lub w późniejszym czasie.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa pracy, skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 790 767 484.

Zakres zakazu konkurencji

Zakres zakazu konkurencji nałożonego na pracownika powinien być określony konkretnie i możliwie precyzyjnie, przez odniesienie go do określonego zbioru produktów lub usług, nie zaś do jakiejkolwiek działalności analogicznej. Dla uznania określonego typu czynności za działalność konkurencyjną konieczne jest realne zagrożenie interesów pracodawcy. Może zostać uznana za spełniającą te kryteria jedynie ta działalność, która narusza dobra pracodawcy, czyli taka, która stwarza rzeczywiste zagrożenie interesów pracodawcy.

Działalność konkurencyjna

Działalność konkurencyjna wobec pracodawcy może polegać zarówno na prowadzeniu przez pracownika samodzielnie, we własnym imieniu i na własny rachunek działalności, której przedmiot choćby częściowo pokrywa się z zakresem działalności przedsiębiorstwa pracodawcy, jak i na świadczeniu pracy, w ramach stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na rzecz innego podmiotu prowadzącego taką działalność jak pracodawca, jeżeli rodzaj czynności wykonywanych przez pracownika możemy uznać za stwarzający ryzyko naruszenia lub naruszający interes gospodarczy podmiotu zatrudniającego.

Kiedy umowa o zakazie konkurencji jest nieważna?

Umowa o zakazie prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej w czasie trwania stosunku pracy, jak i umowa o zakazie podejmowania działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu stosunku pracy muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa zawarta bez zachowania formy pisemnej jest bezwzględnie nieważna i nie wywołuje skutków prawnych. Umowę o zakazie konkurencji obejmującą okres po ustaniu zatrudnienia można zawrzeć, gdy pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W umowie takiej określa się czas obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy.

 

logo.jpg (32 KB)
 

 

Biuro rachunkowe, księgowość, ZUS, KadryRestrukturyzacja, adwokat Warszawa, adwokat Częstochowa, adwokat Tomaszów Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny, doradca restrukturyzacyjny Warszawa, doradca restrukturyzacyjny Częstochowa, doradca restrukturyzacyjny Tomaszów  Mazowiecki, doradca restrukturyzacyjny Mokotów, doradca restrukturyzacyjny Wola, doradca restrukturyzacyjny Ochota, doradca restrukturyzacyjny Wilanów, doradca restrukturyzacyjny śródmieście, doradca restrukturyzacyjny Ursynów,  adwokat Warszawa, sprawa prawo pracy, prawo pracy, zakaz konkurencji, umowa o zakazie konkurencji, prawa pracownika, konkurencja, nieuczciwa konkurencja, lewciomarciniak, kancelaria, Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna, 

Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej
13 marca 2023

Zezwolenie na nabycie nieruchomości w Polsce przez spółkę zagraniczną

Nabycie nieruchomości przez podmioty zagraniczne wymaga co do zasady uzyskania stosownego zezwolenia. Zagadnienie to zostało uregulowane w Ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywan...

Więcej
7 marca 2023

Nowelizacja Kodeksu Karnego na 2023 rok

Nowelizacja Kodeksu Karnego, która wejdzie w życie w dniu 1 października 2023 roku, wprowadza szereg zmian i nowych przepisów. Zakłada się, że zmiany te mają na celu ...

Więcej
Z ostatniej chwili
19 marca 2023

Przepadek przedsiębiorstwa - kiedy grozi i jakie są jego konsekwencje?

W aktualnej sytuacji gospodarczo – prawnej przedsiębiorstwa mogą być ofiarą przestępstw, a także mogą zostać wykorzystywane do popełniania przestępstw lub ukrywania ich skutk...

Więcej