Kiedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie?

9 lutego 2023
Udostępnij:

Przepisy kodeksu pracy wskazują kilka sytuacji, po zaistnieniu których pracownik może domagać się od pracodawcy finansowej rekompensaty w przypadku naruszenia przez niego obowiązujących przepisów lub niewywiązywania się z ciążących na nim obowiązków.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa pracy skontaktuj się a nami pod nr tel. +48 790 767 484.     

Najczęstszą przyczyną uzasadniającą wypłatę odszkodowania pracownikowi jest nieuzasadnione lub niezgodne z prawem zwolnienie go z pracy. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Jednakże gdyby przywrócenie pracownika do pracy okazało się niecelowe lub niemożliwe, wówczas sąd orzeka o odszkodowaniu. 

Odszkodowanie w powyższym wypadku może być orzeczone w wysokości przysługującego pracownikowi  wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy. Podobnie w sytuacji, gdy wypowiedziana została umowa o pracę zawarta na czas określony lub na okres próbny. W pierwszym przypadku odszkodowanie należne jest w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego upływu umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące, natomiast w przypadku umowy zawartej na okres próbny, w wysokości wynagrodzenia za czas pozostały do końca umowy. Kwotę odszkodowania wylicza się według ekwiwalentu urlopowego.

Pracownik ma także prawo do odszkodowania, gdy nie zostało mu wydane świadectwo pracy lub zostało wydane niewłaściwe, zaś poniósł on z tego tytułu szkodę, wówczas odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Dodatkowo pracownik może żądać odszkodowania w sytuacji, gdy rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, a w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 
 
Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej
13 marca 2024

Rozliczenie wspólników celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszących agio przy spełnieniu celu, na podstawie którego spółka została powołana

           Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się szerokim zainteresow...

Więcej
11 marca 2024

Rękojmia za wady zakupionego samochodu lub wadliwie wykonanej usługi serwisu samochodowego – kiedy możesz z niej skorzystać?

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego, która stanowi ważny element ochrony przed zakupem wadliwego przedmiotu lub nienależycie wykonanej usługi. Pojęcie to jest ściśle zwią...

Więcej
Z ostatniej chwili
18 marca 2024

Przegapiłeś termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku i boisz się, że odziedziczysz długi?

Artykuł 1015 kodeksu cywilnego stanowi o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza. W niniejszym wpisie przedstawiamy kluczowe informacje w tym zakresie. Na czym polega ...

Więcej