Kiedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie?

9 lutego 2023
Udostępnij:

Przepisy kodeksu pracy wskazują kilka sytuacji, po zaistnieniu których pracownik może domagać się od pracodawcy finansowej rekompensaty w przypadku naruszenia przez niego obowiązujących przepisów lub niewywiązywania się z ciążących na nim obowiązków.

Jeżeli jesteś zainteresowany sprawą z zakresu prawa pracy skontaktuj się a nami pod nr tel. +48 790 767 484.     

Najczęstszą przyczyną uzasadniającą wypłatę odszkodowania pracownikowi jest nieuzasadnione lub niezgodne z prawem zwolnienie go z pracy. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Jednakże gdyby przywrócenie pracownika do pracy okazało się niecelowe lub niemożliwe, wówczas sąd orzeka o odszkodowaniu. 

Odszkodowanie w powyższym wypadku może być orzeczone w wysokości przysługującego pracownikowi  wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy. Podobnie w sytuacji, gdy wypowiedziana została umowa o pracę zawarta na czas określony lub na okres próbny. W pierwszym przypadku odszkodowanie należne jest w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego upływu umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące, natomiast w przypadku umowy zawartej na okres próbny, w wysokości wynagrodzenia za czas pozostały do końca umowy. Kwotę odszkodowania wylicza się według ekwiwalentu urlopowego.

Pracownik ma także prawo do odszkodowania, gdy nie zostało mu wydane świadectwo pracy lub zostało wydane niewłaściwe, zaś poniósł on z tego tytułu szkodę, wówczas odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.

Dodatkowo pracownik może żądać odszkodowania w sytuacji, gdy rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, a w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

 

Niniejszy wpis powstał w ramach współpracy Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Warszawie i Kancelarii Adwokackiej Lewcio & Marciniak w Częstochowie z Fundacją Mecenat celem podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa i propagowaniu idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

 

logo.jpg (32 KB)
 
 
Apl. adw. Małgorzata Janas

Sprawdź również

22 września 2023

Rozliczenie nieważnej umowy kredytu w walucie obcej między kredytobiorcą a bankiem

Umowy kredytu „frankowego” stały się tematem licznych kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Wiele osób, które zaciągnęły teg...

Więcej
22 września 2023

Prospekt informacyjny jako obowiązek dewelopera

Jesteś zainteresowany zakupem nowej nieruchomości? Jeśli tak, to istota i znaczenie prospektu informacyjnego powinna Cię zainteresować. Od niedawna wiele się zmieniło w sprawie pra...

Więcej
21 września 2023

Czy prezes zarządu sp. z o.o. może nie płacić składek ZUS?

W kontekście działalności przedsiębiorczej w Polsce, pytanie o obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) jest niezwykle istotne. Jednakże istnieją pewne niejasn...

Więcej
Z ostatniej chwili
12 września 2023

UNIEWAŻNIENIE PRZEZ SĄD UMOWY FRANKOWEJ – KONSEKWENCJE DLA KREDYTOBIORCY? (Kredyt Frankowy)

Umowa kredytu frankowego stała się przedmiotem wielu kontrowersji i sporów prawnych na przestrzeni ostatnich lat. Kredytobiorcy, którzy zdecydowali się na tę formę fi...

Więcej