Dział arbitrażu i mediacji

Arbitraż i mediację zaliczamy do konsensualnych sposobów rozwiązywania sporów. Skuteczne i sprawne przeprowadzenie arbitrażu lub mediacji pozwala Klientom niejednokrotnie uniknąć długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych.

Arbitraż to inaczej sąd polubowny. Instytucja ta została uregulowana w części piątej kodeksu postępowania cywilnego i ma ona największe znaczenie dla przedsiębiorców. Konkretny spór może zostać skierowany pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego na podstawie pisemnej umowy stron tzw. zapisu na sąd polubowny. W Polsce funkcjonują tzw. stałe sądy arbitrażowe (np. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej izbie Gospodarczej w Warszawie) lub sądy powoływane ad hoc – to jest do rozstrzygnięcia poszczególnej sprawy.

W toku postępowania arbitrażowego strony mogą zawrzeć ugodę, a w przypadku braku zawarcia ugody sąd polubowny – po sprawnym przeprowadzeniu postępowania dowodowego – wyda wyrok. Ugoda zawarta przed sądem polubownym lub wyrok takiego sądu mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego po stwierdzeniu ich wykonalności na wniosek jednej ze stron. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane i dlatego dużo szybsze niż przed sądem powszechnym, a ponadto znacznie mniej kosztowne. Sąd arbitrażowy może zakończyć nawet bardzo skomplikowany spór prawny w okresie zaledwie kliku miesięcy, gdy tymczasem spór sądowy trwałby zapewne kilka lat.

Mediacje możliwe są zarówno w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych jak i w sprawach karnych. Mediacja polega na wypracowaniu ugody zadowalającej obie strony sporu z udziałem bezstronnego mediatora, którego zadaniem jest szukanie rozwiązań satysfakcjonujących obie strony oraz nakłonienie ich do polubownego rozwiązania sporu. Mediację można przeprowadzać na etapie przedsądowym, jak również po wytoczeniu powództwa.

Skierowanie sprawy do mediacji możliwe jest w każdej sprawie cywilnej, gospodarczej lub rodzinnej, a zatem jej znaczenie tej instytucji jest doniosłe zarówno dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i dla osób prywatnych.

Ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną ugody sądowej i po nadaniu jej klauzuli wykonalności może stanowić tytuł wykonawczy. W przypadku kiedy sprawa została skierowana do mediacji przez sąd po złożeniu pozwu, to w razie zawarcia ugody przed mediatorem sąd zwraca powodowi 3/4 opłaty od pozwu.

Warto zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2016 roku znacząco wzrośnie znaczenie mediacji w sprawach cywilnych. Powód w pozwie będzie miał obowiązek wskazania czy spór był przedmiotem mediacji, a jeżeli nie to również wykazanie przyczyn, dla których do mediacji nie doszło. Ponadto sądy będą miały możliwość skierowania sprawy do mediacji więcej niż jednokrotnie i na każdym etapie procesu.

Mediacja ma także istotne znaczenie w sprawach karnych. W ostatnim czasie również w sprawach karnych znacząco wzrosło znaczenie mediacji, gdyż od 1 lipca 2015 roku zawarcie ugody w trakcie mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a oskarżonym oraz naprawienie powstałej szkody pozwala na zastosowanie bezwarunkowego umorzenia postępowania na wniosek pokrzywdzonego – w przypadku mniej poważnych przestępstw. Skutecznie przeprowadzona mediacja pozwala zabezpieczyć interes pokrzywdzonego, gdyż wyrządzona mu szkoda zostaje w całości naprawiona, zaś sprawca przestępstwa zachowuje status osoby niekaranej. Natomiast w poważnych sprawach pojednanie się stron w wyniku mediacji zawsze ma pozytywny wpływ na sytuację oskarżonego w toczącym się postępowaniu i korzystnie oddziałuje na ostateczny kształt wyroku.

W ramach Działu postępowania arbitrażowego i mediacyjnego kancelaria m.in.:

 • zapewnia aktywne reprezentowanie interesów klientów w trakcie arbitrażu lub mediacji, w tym także zastępstwo procesowe;
 • przygotowanie umowy o przeprowadzenie mediacji lub dotyczące zapisu na sąd polubowny;
 • przygotowuje regulamin sądu polubownego ad hoc.

Dzięki ofercie Działu arbitrażu i mediacji kancelaria pozwoli Ci uniknąć długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. Ewentualny spór zostanie szybko zakończony, a nasi specjaliści będą czuwać nad tym, aby umiejętnie wykorzystane instytucje polubownego rozwiązywania sporów zabezpieczały w sposób należyty interesy Twoje i Twojej firmy.

Jeżeli chcesz poznać szczegóły naszej oferty zapraszamy do umówienia spotkania – kontakt do asystenta biznesowego oraz kalendarz znajdują się na pasku na dole strony, zaś dane teleadresowe w zakładce “Kontakt”. Możesz również zadać nam pytanie w czasie rzeczywistym.

 • Dział arbitrażu i mediacji
 • Dział bankowości i instrumentów finansowych
 • Dział prawa cywilnego i dochodzenia roszczeń
 • Dział prawa pracy i własności intelektualnej
 • Dział prawa rosyjskiego i relacji ze Wschodem
 • Dział prawnokarnej ochrony rynku kapitałowego
 • Dział przekształceń i struktur handlowych
 • Dział ładu korporacyjnego i rozwoju biznesu
 • Dział polsko – hiszpańskich relacji gospodarczych